Skip to content
Vi ste ovdje: Početna II ciklus studija Završni (master) rad
Završni (master) rad Štampa El. pošta
četvrtak, 27 jun 2013 08:48

Pravna regulativa:

UIS - Pravila studiranja na drugom ciklusu studija (pdf) Maj, 2012. godine

EFPale - Pravilnik o načinu  i postupku izrade  i odbrane završnog rada na prvom  i drugom  ciklusu akademskh studja (pdf)

 

Teme za završni (master) rad - Akademska 2012/13 godina

 • Teme iz nastavnih predmeta: TEORIJA PREDUZEĆA
 • Predmetni nastavnik: Prof. dr Marko Šarčević
 1. Politika cijena u različitim strukturama tržišta s osvrtom na Republiku Srpsku
 2. Metodološki problemi mjerenja i analize ekonomičnosti u javnim preduzećima Republike Srpske
 3. Međuzavisnost ostvarene produktivnosti i isplaćenih zarada zaposlenih u proizvodnim preduzećima Republike Srpske
 4. Veličina i struktura kapitala u pojedinim fazama reprodukcije kao faktor efikasnosti poslovanja preduzeća
 5. Međuzavisnost stepena iskorišćenja kapaciteta i ostvarene dobiti u preduzeću
 • Teme iz nastavnog predmeta: KORPORATIVNE FINANSIJE
 • Predmetni nastavnik: Prof. dr Milorad Ivanišević
 1. Marginalna cena kapitala kao kriterijum rentabilnosti investicija
 2. Oblici emisije obveznica preduzeća
 3. Razvoj faktoringa u RS (BIH)
 4. Problemi lizinga u RS (BIH)
 5. Inicijalna javna ponuda akcija
 • Teme iz nastavnog predmeta: ULAGANJA U HARTIJE OD VRIJEDNOSTI, REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, REGIONALNA FINANSIJSKA TRŽIŠTA
 • Predmetni nastavnik: Prof. dr Radomir Božić
 1. Pristup upravljanju portfoliom obveznica u teoriji i praksi
 2. Optimizacija i mjerenje performansi portfolija hartija od vrijednosti
 3. Teorijski i praktični pristup riziku i značajnosti u reviziji finansijskih izvještaja – osvrt na praksu u Bosni i Hercegovini
 4. Primjena metoda uzorkovanja u pribavljanju dokaza u reviziji finansijskih izvještaja – osvrt na praksu u Bosni i Hercegovini
 5. Efekati osnivanja i rada investicionih fondova u Bosni i Hercegivini
 • Teme iz nastavnih predmeta: EKONOMIKA OSIGURANJA
 • Predmetni nastavnik: Prof. dr Dragutin Šipka
 1. Aktuelni trendovi u razvoju savremenog osiguranja kao oblika ekonomske zaštite u evropskim zemljama
 2. Upravljanje troškovima sprovođenja osiguranja kao presudnom faktoru u formiranju adekvatne visine fondova tehničke premije
 3. Konflikt aktuarske i revizorske funkcije u ocjeni uspješnosti poslovanja osiguravajućih društava u praksi RS
 • Teme iz nastavnih predmeta: NACIONALNI RAČUNI
 • Predmetni nastavnik: Prof. dr Stevan Stević
 1. Obračun osnovnih makroekonomskih agregata u statistici Republike Srpske – kritički osvrt
 2. Analiza makroekonomskih računa ukupne ekonomije u Republici Srpskoj
 3. Analiza makroekonomskih računa za sektor domaćinstva u Republici Srpskoj
 4. Istraživanje promjena obima i strukture Bruto domaćeg proizvoda Republike Srpske
 5. Metodološki problemi izrade Input – autput tabela Republike Srpske
 • Teme iz nastavnog predmeta: DEMOGRAFSKA ANALIZA I PROJEKCIJE
 • Predmetni nastavnik: Prof. dr Maja Baćović
 1. Projekcije stanovništva Republike Srpske u XXI vijeku (alternativno BiH)
 2. Uticaj starenja stanovništva na ekonomski razvoj Republike Srpske
 3. Migraciona kretanja u Republici Srpskoj
 • Teme iz nastavnih predmeta: FISKALNI SISTEM I POLITIKE
 • Predmetni nastavnik: Prof. dr Aleksandar Stojanović
 1. Siva ekonomija u RS - poreski aspekti
 2. Modaliteti i izvori pokrivanja budetskog deficita RS
 3. Kriterijumi raspodjele prihoda od indirektnih poreza u BiH - normativno praktični aspekti
 4. Subvencioniranje poljoprivrede u BiH u cilju jačanja konkurentnosti
 5. Korelacija fisklane decentralizacije i makroekonomskih varijabli u BiH
 • Teme iz nastavnih predmeta: MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
 • Predmetni nastavnik: Doc. dr Tihomir Spremo
 1. Razvoj malog biznisa: put bržeg privrednog oporavka ekonomija u razvoju
 2. Redizajn organizacije u funkciji veće efikasnosti javnih preduzeća u Republici Srpskoj
 3. Uloga malih i srednjih preduzeća u procesu unapređivanja konkurentnosti BiH.
 • Teme iz nastavnih predmeta: BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA, UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA
 • Predmetni nastavnik: Doc. dr Ljubiša Vladušić
 1. Uticaj osiguranja depozita na domaću štednju i gradnju međusobnog povjerenja
 2. Korelacija između informacija i finansijskog tržišta na ponudu i tražnju proizvoda
 3. Značaj politika EBRD-a na ekonomski razvoj u BiH i regionu
 4. Prednosti i mogući nedostatci programa MMF-a u zemljama u tranziciji
 5. Struktura i konkurencija u finansijskom sektoru BiH
 • Teme iz nastavnih predmeta: LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, INDUSTRIJA I INDUSTRIJSKA POLITIKA
 • Predmetni nastavnik: Doc. dr Mladen Rebić
 1. Analiza ekonomske politike konkurencije i regulacije u BiH
 2. Strateške aktivnosti preduzeća u funkciji konkurencije i privrednog razvoja
 3. Tržišna koncentracija i mjere industrijske koncentracije u službi efektivne konkurencije
 4. Izazovi lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja
 • Teme iz nastavnih predmeta: BREND MENADŽMENT, MARKETING MENADŽMENT
 • Predmetni nastavnik: Doc. dr Nikola Gluhović
 1. Tendencije razvoja prodaje - od lokalnok do globalnog pristupa
 2. Planiranje korporativnog identiteta i imidža kompanije
 3. Strategija pozicioniranja uslužnih preduzeća u Republici Srpskoj
 4. Adekvatnost kreiranja i upotreba brenda u međunarodnom poslovanju
 5. Ekološko pozicioniranje proizvoda

 

 

 


Poslednje ažurirano četvrtak, 27 jun 2013 10:27
 
U  P  I  S STUDENATA
2018/19

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 121 gostiju na mreži